Contact Us  
 начало > новини
Вестник „СЕГА" публикува статия за стратегия на Китай за културно развитие
2011-11-03
3-ти ноември вестник „СЕГА" публикува статията за стратегия на Китай за културно развитие под темата „Китай ще работи активно в новите условия за развитието и просперитета на културата" , както следва:
 
     
 
Културата е неизменната жива връзка, душата на всеки един народ, духовното огнище на нацията, важна опора за развитието на страната и едновременно с това важна съставна част от националната мощ на една държава. В момента вече се е формирала общоприетата гледна точка, че културата играе незаменима роля за развитието и прогреса на всяка една държава, както и за участието й в процеса на международната конкуренция. На проведения неотдавна Шести пленум на ХVІІ конгрес на ЦК на ККП беше прието решението за задълбочаване на реформите в културната система, бяха представени ръководните идеи, основния курс, целите и задачите, политиките и мерките за осъществяване на културната реформа в новите условия. Бих искал да ги представя накратко пред българските ни приятели.
Първо, защо в този момент ККП издига идеята за културата като основа за националния прогрес?
Съвременният свят преживява период на динамично развитие, големи преобразования и мащабно урегулиране. С развитието на многополюсния модел на света, икономическата глобализация, информационното общество и с непрекъснатото отваряне на Китай към света, процесите на предаването, взаимното проникване, но и сблъсъка на идеи и култури от Изтока и Запада стават все по-интензивни, мястото и ролята на културата в конкуренцията по отношение на общата национална мощ се очертават все по-ясно. Само ако изградим културна сила, съответстваща на позициите на Китай в света, ние ще можем пълноценно да представим пред света прекрасната традиционна култура на народите в Китай и изключителните постижения на страната в процеса на реформи и отваряне към света, ще предадем на света прекрасните си стремежи за постигане на мирно развитие и изграждане на един хармоничен свят. Само така, когато с открит мироглед и широко сърце активно се включваме в световния културен диалог и обмен, учим се и възприемаме добрите постижения на световната цивилизация, ще можем да стимулираме по-нататъшното развитие и расцвет на китайската култура и да способстваме за културното многообразие на света.           
От края на 70-те години на миналия век, с провеждането на политиката на реформи и откриване към света, Китай постигна много бързо развитие, особено по отношение общия обем на икономиката – по този показател страната зае водещи позиции в света. Очакванията на хората в Китай за общо споделяне на културните достижения и развитие на културната сфера нарастват с всеки изминал ден, важността и належащата необходимост от реформи, развитие и иновации в културата се открояват все по-отчетливо. Но едновременно с това все по-ясно се очертават пред хората в Китай въпросите как да се развива културата на социализма с китайска специфика, как да се задълбочат реформите в културната система, как да бъдат задоволени културните потребности на населението, как да се развива китайска култура, насочена към модернизацията, към света, към бъдещето. ККП е предан наследник и радетел за разпространението и развитието на забележителната традиционна китайска култура, едновременно с това тя активно стимулира и развива прогресивната съвременна китайска култура. Поради това, ККП своевременно и научно анализира възможностите и предизвикателствата пред културното строителство на Китай, точно се ориентира към новите очаквания на народа за културно развитие, цялостно разработи и подготви задълбочаването на реформите на културната система и всички дейности за стимулиране развитието и просперитета на социалистическата култура, излезе с решение за мобилизиране на силите за постигане на една нова кулминация в изграждането на социалистическата култура.    
Второ, каква е средносрочната и дългосрочна стратегия на Китай за културно развитие?
В стратегията е заложена като основна идея научно обоснованото развитие, като главна задача – изграждане на социалистическа ценностна система, като отправна точка и опора – задоволяване на духовните и културни потребности на народа, като движеща сила – реформи и иновации, и по този начин да се развива една насочена към модернизацията, към света и бъдещето, национална, научно обоснована, масова социалистическа култура, да се изгради силна държава на социалистическата култура.
Ние смятаме, че Китай трябва да изгради своите главни културни ценности и базова ценностна система на основата на социализма, да свърже в органично единство социалистическата материална, политическа, духовна, социална и екологична култура. Социалистическата основна ценностна система е същностната проява на социалистическата идеология, тя заема ръководна и доминираща позиция в процеса на културното строителство. Изграждането и разпространението на базовата ценностна система трябва да бъдат основните идеи за развитието и просперитета на социалистическата култура.
Трето, как ще се осъществява средносрочната и дългосрочна стратегия на Китай за културно развитие?
В съответствие с новите изисквания за осъществяване на целите за цялостното изгражадане на общество на първоначалното благоденствие, ние очертахме целите на културното развитие и реформи до 2020 г. За осъществяването на тези цели, ние ще работим за повишаване нивото на научна обоснованост на културното строителство и ще стимулираме реформите в културата. Ние ще предприемем серия конкретни мерки и стъпки, насочени към изграждането на базова социалистическа ценностна система, към осигуряването на повече и по-добра духовна храна на хората, към развитие на културата за обществени ползи и културната индустрия, към задълбочаване на реформите в културната сфера, към създаване на екипи от квалифицирани специалисти в областта на културата и др.    
Първо, ще бъде изграден механизъм за усъвършенстване на системата културата да служи на народа, задоволяването на основните културни потребности на хората да се превърне в основна задача в изграждането на социалистическата култура. За това, ние отстояваме ръководната функция на правителството в изграждането на културна инфраструктура и усъвършенстването на обществената система за обслужване в културата, за да могат гражданите масово да ползват безплатни или преференциални обществени услуги в областта на културата. Едновременно с това активно ще се изгражда системата на обществените услуги в културата, ще се развива съвременна система за разпространение на културата, ще се изгражда система за съхраняване на ценната традиционна култура, ще се ускори интегрираното развитие на културата в градските и селски райони и така реално ще се осъществява целта културата да служи на народа и гражданите да бъдат облагодетелствани от общото културно развитие.       
Второ, ще се развива културната индустрия, за да бъдат задоволени потребностите на хората за разнообразна духовна култура. Ние наблюдаваме, че културното производство все повече се превръща в част от съвременния икономически живот и модернизираното голямо производство, а развитието на културната индустрия е в още по-голяма степен важен път за задоволяване потребностите на хората от разнообразна духовна култура в условията на социалистическа пазарна икономика. Ние ще продължаваме да поставяме на първо място обществената полза и да обединяваме в едно общественото благо и икономическия ефект като стимулираме бързото развитие на културната индустрия и осигурим стабилна база за научно-обосновано развитие. Едновременно с това активно ще изграждаме съвременна система на културната индустрия с преобладаваща обществена собственост и паралелно развитие на различни видове собственост, ще се стимулират научно-техническите иновации в областта на културата и ще се увеличава културното потребление.    
Трето, ще поддържаме иновативния дух и ще стимулираме представянето на китайската култура към света. Ние смятаме, че културата е водач на тенденциите на епохата и в още по-голяма степен тя е неизчерпаема движеща сила за културно развитие и просперитет и увеличаване на базираната в културата „мека сила" на държавата. Заредени с иновативен дух, ние стабилно ще следваме правилното направление към ускорено реформиране на културната система и разгръщане положителната роля на пазара в разпределението на източниците за развитие на културата, ще обновяваме модела за „излизане" на китайската култура зад граница и предоставяне на мощна движеща сила за културния просперитет и развитие. Освен това, ние ще задълбочим реформата в държавните структури в областта на културата, ще усъвършенстваме съвременната пазарна система в областта на културата, ще обновим системата на управление на културата, активно ще се учим от значимите постижения в областта на културата на другите страни, включително и на България и ще стимулираме китайската култура да тръгне към света.
Четвърто, ще ускорим подготовката на екипи от квалифицирани специалисти в областта на културата и изграждането на идеология, морал и стил на работа. Ние считаме, че екипът е основата, а специалистите – най-важния ресурс за постигането на развитие и просперитет на социалистическата култура. Ние ще осъществяваме стратегията за укрепване на страната чрез създаване на качествени специалисти, ще ускорим изграждането на екипи от кадри в областта на културата, отличаващи се с морал и професионализъм, смел иновативен дух, екипи с оптимална структура и огромен мащаб. Ще засилим изграждането на екипи от специалисти за работа на базово ниво и формирането на професионалния морал и стил на работа.
Пето, ще засилим и усъвършенстваме ръководстовото на работата в областта на културата, ще изградим механизъм за усъвършенстване на системата за управление на културата. Ще поставим културното строителство на важно място в цялостната ни работа и ще го въведем в общото планиране на социално-икономическото развитие. Едновременно със засилване ръководството в областта на културата ще се реализира и творческата активност на масите като се създава благоприятна атмосфера за стимулиране на културното творчество, ще се изгради механизъм за усъвършенстване на системата на управление на културата и системата за производство и менажиране на културни продукти, ще стимулираме формирането на високоефективна система на управление, включваща регламентирано поведение, координирано функциониране, справедливост, прозрачност и коректност, благодарение на която напълно ще се разкрие и реализира творческият потенциал на народа.    
 
Suggest To A Friend
  Print