Contact Us  
 начало > новини
УКРЕПВАНЕ НА ТРАДИЦИОННОТО ПРИЯТЕЛСТВО И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪВМЕСТНОТО РАЗВИТИЕ
2011-06-29
 

Уън Дзябао   Премиер на Държавния съвет на Китайската народна република

 
 

      Двустранните контакти между Китай и държавите от Централна и Източна Европа имат дългогодишна история, въпреки че между тях съществуват хиляди километри разстояние. Още преди повече от две хиляди години „Пътят на коприната" ги свързва в тясна връзка. След основаването на Китайската народна република повечето страни от Централна и Източна Европа първи установяват дипломатически връзки с Китай, което отвори нова страница вприятелските им отношения. В продължение на последните десетилетия независимо от големите промени, които настъпиха в международната обстановка и вътрешната обстановка в Китай и страните от Източна Европа непрекъснато демонстрираха взаимно уважение, взаимно доверие, взаимно разбирателство и взаимна подкрепа. Традиционното приятелство между тях непрекъснато укрепва , а сътрудничеството в различни области постигна значително развитие.

 

       Бързо развитие на двустранната търговия. През 2000-та година стокообменът между Китай и държавите от региона възлиза едва на 3 млрд. долара, докато през 2010 година той вече надхвърля 40 млрд. долара със среден годишен ръст от 32%. Вносът на Китай от Централна и Източна Европа нараства с още по-бързи темпове със среден годишен ръст от 38.7%. С непрекъснатото оптимизиране на структурата на двустранната търговия, относителният дял на продуктите на механиката и електротехниката и високите технологии нарасна до над 60%. Днес продуктите от розово масло, кехлибар, кристал, както и бирата, леките автомобили и много други стоки от Централна и Източна Европа вече са навлезли широко в китайските домакинства, същевременно качествените и евтини китайски потребителски стоки имат голямо търсене на европейските пазари.

 

       Растеж на взаимните инвестиции. До настоящия момент страните от Централна и Източна Европа са създали общо около 2000 предприятия в Китай. Броят на китайските предприятия, които инвестират в страните от региона също бързо нараства. Основаната през 1951 г. китайско-полска съвместна параходна компания(Chinese-Polish joint stock shipping company) е първото смесено предприятие в нов Китай, като понастоящем компанията притежава 20 модернизирани океански товарни кораба, чиито маршрути покриват четирите големи континента Азия, Европа, Америка и Африка. Китайската телекомуникационна компания "Хуавей" вече създаде логистичен център в Унгария, с което бяха открити над 2000 работни места. Изкупуването на унгарската химическа компания "BorsodChem" от страна на шандунската фирма "Yantai Wanhua Group" също вля нов живот в застарялата източноевропейска химическа компания.

 

       Непрекъснато разширяване на областите на двустранно сътрудничество. В допълнение към традиционните сфери на търговията и инвестициите постепенно се увеличават и съвместните проекти в областта на финансите, туризма, правните услуги, еко-икономиката, инфраструктурата и др. Китайската банка "Bank of China" създаде свой клон в Будапеща, а китайската авиационна компания "Hainan Airlines" стартира директни полети между Пекин и Будапеща. Тези проекти представляват новите акценти на двустранното ни сътрудничество. През 2010 г. броят на туристите от Централна и Източна Европа, посетили Китай наброява почти 200 000 души, а този на китайските туристи в тези държави съответно над 60 000 души. Увеличаването на контактите между хората в Китай и Източна Европа естествено води до тяхното сближаване и взано опознаване.

 

      Непрекъснато усъвършенстване механизмите за сътрудничество.  През последните години Китай и държавите от региона подписаха редица двустранни споразумения за сътрудничество в областта на икономиката, индустрията и технологиите, в това число и споразумения за защита на инвестициите и избягване на двойното данъчно облагане, които предоставиха една добра законова система и юридическа защита на двустранното икономическо сътрудничество. Създаден бе и режим за редовни консултации на междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество, чрез който своевременно се решават важните въпроси в областта на двустранното икономическо сътрудничество. Регулярно се организират разнообразни двустранни бизнес-форуми в областта на търговията, икономиката и индустрията, както и изложения и бизнес-конференции, които представляват важна платформа за засилването на обмена и сътрудничеството между бизнес-кръговете на двете страни.

 

       Практиката доказва, че ние можем не само заедно да преодоляваме изпитания и да бъдем добри приятели в трудни моменти, но също така да бъдем и добри партньори, които взаимно се допълваме и си сътрудничим в името на общата полза. Задълбочаването на взаимно-изгодното сътрудничество ще укрепва и традиционното ни приятелство.

 

       В момента световната политическа и икономическа обстановка е в период на съществени промени и регулация. Общите интереси на Китай и страните от региона също непрекъснато се разрастват, взаимното търсене се увелича, а заедно с това все повече се засилва и волята за по-активно бизнес-сътрудничество. Въпреки, че понастоящем мащабът на двустранната търговия и инвестиции е относително малък, икономиките на Китай и страните от региона в голяма степен да се допълват и да имат огромен потенциал за задълбочаване на сътрудничеството, което разкрива изключително широки перспективи за развитие.

 

        Всяка една от страните има своите силни сектори. Държавите от региона имат своите предимства, уникални технологии и ноу-хау в отрасли като автомобилостроене, корабостроене, самолетостроене, пречистването на отпадъчни води, пивоварство, биофармацевтиката и много други. От своя страна Китай има своите предимства в областта на преработвателната промишленост и инфраструктурното строителство. Ако Китай и страните от Централна и Източна Европа използват своите предимства и взаимно се допълват, те могат да се превърнат в дългосрочни и стабилни икономически и търговски партньори.

      

        Китай и страните от Централна и Източна Европа представляват важни новопоявяващи се пазари в световен план. Китай се намира в процес на активна индустриализация и урбанизация, структурата на производство и потребление бързо се оптимизират, което създава огромен пазарен потенциал. От своя страна Централна и Източна Европа притежават богати природни ресурси, солидна земеделска и промишлена база, мощно научно-техническо образование и се намират в етап на стабилен икономически растеж. Въпреки, че икономиката на няколко държави все още е изправена пред трудности, ние вярваме, че това е само временно и сме напълно уверени в перспективите на Централна и Източна Европа.

      

      Всяка от страните е атрактивно място за инвестиции. Китай, както и държавите от региона непрекъсното полагат усилия за подобряване на системата за пазарна икономика, за все по-широкото отваряне към света, за подобряване на нормативната база и насърчаване на ускореното икономическо развитие. Вече  18 години Китай заема челно място сред развиващите се държави по привличането на чужди инвестиции. С присъединяването към Европейския съюз на по-голямата част от държавите в региона инвестиционната среда в тях бе значително подобрена, което силно привлече интереса на чуждестранните предприемачи, в т.ч. и на китайските инвеститори.

      

        Централна и Източна Европа могат да се превърнат в предмостие за китайско-европейското сътрудничество. Страните от региона се намират в сърцето на Европа, откъдето лесно може да се стигне до всяка точка на света и представляват мост между източните и западните пазари. Развитието на реекспорта и инвестиционната дейност на китайските предприятия в региона на Централна и Източна Европа би могло да им спести огромни бизнес-разходи и да спомогне за интегрирането им в системата на разделение на труда в индустриалното производство в рамките на Европейския съюз, а също така и за използването на преференциалните политики на Европейския съюз и съвместно навлизане на пазарите в Западна Европа, което е от взаимноизгодно за Китай и страните от Централна и Източна Европа.

        

       Китай високо цени изграденото с годините дълбоко и трайно приятелство със страните от региона и винаги е гледал на тях като на свой надежден приятел и важен партньор. Ние винаги сме приемали Централна и Източна Европа за свой стратегически приоритет, както по отношение изпълнението на стратегията ни за диверсификация на външната търговия, така и по отношение на стратегията ни за инвестиране в чужбина. Настоящото ми посещение в Централна и Източна Европа е от една страна за укрепване на приятелските ни връзки, а от друга страна е и посещение за насърчаване на взаимното сътрудничество. Ние желаем заедно с Централна и Източна Европа да търсим нови форми за развитие на нашето сътрудничество, да обогатяваме неговото съдържание за да насърчим развитието на икономическото и  търговско сътрудничество в още по-големи мащаби, в още по-широки области и на още по-високо ниво. За тази цел бих искал да отправя следните предложения:

 

       Първо, разширяване мащабите на двустранната търговия. В момента делът на стокообмена между Китай и държавите от региона представлява под 4% от общия външен стокообмен на всяка от двете страни и под 10% от общия стокообмен на Китай с Европейския съюз, което показва наличието на огромен потенциал за развитие. Нужно е взаимно да разширим степента на отварянето на пазара, да намалим данъчните ставки и немитническите бариери, да укрепим сътрудничеството си в областите на митническото дело, проверката на качеството, визовите условия и др., с което напълно да освободим потенциала за развитие на двустранната търговия. Китай приветства предприятията от Централна и Източна Европа да се развиват активно на китайския пазар и възнамерява да организира в Китай още повече търговски изложения специално за компании от Централна и Източна Европа, както и да обособи специални зони за участници от Централна и Източна Европа на Кантонския панаир и Източно-китайския панаир за внос и износ. По този начин ние желаем да създадем благоприятни условия за навлизане на конкурентни чуждестранни продукти на китайския пазар.

      

       Второ, насърчаване на взаимните инвестиции. Това не само ще допринесе за стимулиране на вътрешното икономическо развитие, но също така и за изграждането на двустранен търговски баланс. Необходимо е всяка страна да подобри нормативната си база по отношение на двустранните инвестиции, да премахне инвестиционните бариери от всякакъв характер, активно да развива разнообразни форми за насърчаване на инвестициите, с което да допринесе съществен ръст по отношение на взаимните инвестиции в кратко време. Трябва да продължим да укрепваме инвестиционното сътрудничество в сферите на телекомуникациите, новите енергоизточници, селското стопанство,  развитието на природните ресурси и др, а също така и да насърчаваме съвместното изграждане на индустриални зони за развитие на високи технологии. Китай поощрява мощни китайски предприятия да инвестират в Централна и Източна Европа и да участват активно в корпоративни сливания и преобразуване на местните предприятия. Надяваме се страните от Централна и Източна Европа да облекчат ограниченията в пазарния достъп, в техническите стандарти и други сфери, както и да осигурят политическа подкрепа за китайските инвестиции.

      

       Трето, засилване на сътрудничеството в областта на инфраструктурата. Китайските предприятия имат сравнително голям потенциал и богат опит в сферата на инфраструктурното строителство. Същевременно държавите от Централна и Източна Европа имат широки пазари в тази сфера, това са обещаващи предпоставки за двустранно сътрудничество. Понастоящем китайските компании се стремят към активно участие в инфраструктурни проекти в Централна и Източна Европа: предстоящото строителство на моста Земун-Борча в Сърбия ще се превърне в първата „визитна картичка" на китайските предприятия, които са стъпили на пазара на Централна и Източна Европа. Китайското правителство подкрепя участието на китайски предприятия в утвърдени в Европа форми за привличане на чуждестранни инвестиции като публично-частните партньорства (PPP) и механизмът „изграждане-експлоатация-прехвърляне (BOT)", в изграждането на инфраструктурни проекти в Централна и Източна Европа, и е готово да предостави необходимата финансова подкрепа за това. С нетърпение очакваме договаряне на няколко големи двустранни проекти от ключово значение. Китай е готов да ускори темпото на строителство на новата железопътна линия, свързваща Европа и Азия и подкрепя компаниите в изграждането на безпрепятствена логистична мрежа, с която да се улесни обмена на стоки и персонал между двете страни.

 

       Четвърто, задълбочаване на финансовото сътрудничество. То представлява важна гаранция за развитие на двустранните търговско-икономически отношения на едно още по-високо ниво. Китай искрено приветства финансовите предприятия от Централна и Източна Европа да развиват своя бизнес на китайския пазар и подкрепя взаимното създаване на клонове на финансовите компании в други страни, увеличаването обема на разплащанията в китайска валута в международната търговия. В момента Китай проучва възможностите за създаване на фондове за сътрудничество между Китай и страните от региона, което ще осигури силна опора на двустранното икономическо и търговско сътрудничество. Като дългосрочен отговорен инвеститор на европейските финансови пазари, Китай подкрепя серията от коригиращи икономически и финансови мерки, които държавите от региона предприеха и е уверен в бъдещите финансови пазари на този регион. Китайската страна е готова да се консултира за всички възможни ефективни методи на сътрудничество и ще продължава да подкрепя развитието на страните от региона, надявайки се техните финансови пазари да се отворят още по-широко.

 

       Пето, разширяване на обмена в хуманитарната област. Укрепването на двустранните отношения се корени в хората, а задълбочаването на приятелството се основава на международния обмен. Необходимо е да бъдат полагани двустранни усилия за разгръщане на пълноценния обмен в областта на образованието, културата, здравеопазването, спорта, туризма и др., да се насърчават народите на двете страни, особено младото поколение, към взаимно разбирателство и задълбочаване на приятелството. Китай е готов да стимулира двустранния обмен между висшите учебни заведения и кани още повече учащи се от Централна и Източна Европа на обучение в Китай, като същевременно насърчава и двустранния обмен на научно-технически персонал. Централна и Източна Европа е богата на туристически ресурси, които китайската страна ще препоръча на своите граждани като задгранични туристически дестинации, като същевременно ще поддържа откриването на все повече директни авиолинии до страните в региона. Китай е готов да стимулира и двустранното сътрудничество в областта на обучението на човешките ресурси и възнамерява да покани още повече служители и технически персонал от Централна и Източна Европа на обучение в Китай.

 

      От началото на реформите и отварянето на Китай към света през 1978 г. до сега, социалният облик на китайските градове и села се промени коренно, но статутът на Китай на развиваща се страна не е променен, заедно с това останаха непроменени и приятелските чувства, които китайският народ винаги е изпитвал към народите от Централна и Източна Европа, както и искреното му желание за развитие на взаимноизгодно сътрудничество. Китай приветства участието на предприятия от Централна и Източна Европа в процеса на развитие на Китай, за да могат те пълноценно да споделят възможностите, които китайското развитие предлага и с реални действия да допринесат за общото им развитие.

        

 

 

 

Suggest To A Friend
  Print