Contact Us  
 начало > новини
84 години от създаването на Китайската народноосвободителна армия
Китайската армия в невоенна обстановка
2011-07-27

Джан Гъ, военен аташе на КНР в България

 

 

-Господин Джан, какви цели и задачи си поставя Китайската народно освободителна армия, изправена пред предизвикателствата на съвременния свят?

Съвременният свят като цяло поддържа мир и стабилност, но обстановката, свързана с международната сигурност става все по-сложна. Тероризмът, проблемите на финансовата сигурност, природните бедствия, незаконното интернет проникване, транс-националната престъпност и други глобални предизвикателства явно увеличават заплахата за сигурността на всяка една държава, конвенционалните и неконвенционалните въпроси на сигурността взаимно се преплитат.

Изправена пред необходимостта от ново развитие и нови промени за целите на сигурността, китайската армия издигна идеята, че трябва да повиши способността си да реагира на заплахи от най-различен характер и да изпълнява военни задачи от най-различен тип. Участието във военни операции в невоенна обстановка(no-war military operation)вече се превърна в основна форма на използвне на китайските въоръжени сили.

 

      -Разкажете моля ви, за участието на армията в неотложни спасителни операции при стихийни бедствия.

 

Китай е една от страните с най-голям брой стихийни бедствия в света, те се отличават с голямо разнообразие, висока честота и значителен размер на причинените щети. За последните 100 години в целия свят е имало около 40 земетресения с магнитут над 7-ма степен по скалата на Рихтер, от тях 9 са били именно в Китай. През последните 60 години в Китай е имало над 50 особено големи наводнения – значително повече, отколкото в развитите страни в света.

Във всички поредни спасителни операции при стихийни бедствия от създаването на нов Китай до сега, китайската армия винаги е играла ролята на основна ударна сила. През януари 2009 г. китайската армия създаде 8 специализирани отряда на национално ниво за спасителни операции при извънредни кризисни ситуации, в това число отряд за бързо реагиране при наводнения, отряд за неотложни спасителни операции при земетресения, отряд за неотложни спасителни операции при ядрено, биологическо или химическо замърсяване, отряд за спешно транспортиране в авиациата, отряд за бързо реагиране в транспорта, отряд за неотложно издирване и спасителни операции по море, отряд за осигуряване на маневрена комуникация при извънредни ситуации и отряд за медицинска помощ и епидемиологична превенция, като военните отряди включват общо 50 хил. души. На ниво местни правителства всеки военен район създава съвместно със съответната провинция, автономна област или град на централно подчинение специализирани сили за спасителни операции при извънредни ситуации на ниво провинции. 

През последните 2 години китайската армия е мобилизирала в спасителни операции военни сили в размер на 1.845 млн. човека, различни видове автомобили (машини) в размер на общо 790 хил. пъти на използвани устройства, самолети и въртолети – 181 пъти на използвани съоръжения, използвани са военно-граждански запасни отряди в размер на 6.43 млн. човека, армията многократно участва в неотложни спасителни операции по борба с наводнения, земетресения, суша, тайфуни, горски пожари и др. бедствия, общият брой на спасени и евакуирани по време на операциите достигна 1.742 млн. човека, спасени и транспортинани материални ресурси - 303 хил. т., прокопани речни корита с обща дължина 3742 км., прокопани кладенци 4443 броя, укрепени диги 728 км., транспортирана вода за битови нужди с общ обем 504 хил. т. 

 

     -Как военните подпомагат икономическото строителство в страната?.

Китай е най-голямата развиваща се страна с население от 1.3 млрд. души. Макар, че страната заема водещо място в света по общ обем на икономиката, но по показателя средно на глава от населението тя е на над 100-но място в света, няколко десетки милиона души все още живеят в бедност, за модернизирането на страната предстои да бъде извървян труден и дълъг път. Да концентрираме усилията си за развитие на икономиката, да повишим жизненото равнище на населението – това е най-важната задача за Китай сега и през следващите няколко десетилетия. Китайската армия винаги ще следва и обслужва общите насоки на развитие на страната, ще участва активно и безвъзмездно в икономическото строителство на страната.

През последните две години китайската армия вложи над 16 млн. работни дни, мобилизира в операции машини и автомобили 1.3 милиона броя пъти, участва в изграждането на над 600 важни инфраструктурни проекта в областта на транспорта, водни централи, комуникациите и енергетиката, изгради над 3500 пункта за подпомагане на нуждаещите се в селските райони и подпомогна изграждането на над 8000 малки обществени инженерни проекти – водоспестяващи напоителни системи, доставяне на питейна вода за нуждите на населението и животновъдството, изграждане на пътища, малки водни централи и др. От частите на армията в западните райони на страната са засадени 11 млн. дървета, а плътното поземлено залесяване, залесяването от самолет и озеленяването на обезлесени планински и крайбрежни райони обхваща 213 хил. дка. Земя. Медицинските и хигиенно-епидемиологичните структури на армията са подпомогнали 130 болнични заведения на общинско ниво в бедните западни райони на страната, като са изпратени медицински екипи общо 351 пъти. 

 

      -Известно е, че Китай е една от страните, които последователно работи за опазване на световния мир. В какви мироопазващи операции участват китайските върожени сили през последните години?

 

Китай като една отговорна голяма развиваща се страна винаги е възприемала като важна мисия опазването на световния мир и стимулирането на съвместното развитие. От 1990 г. до сега китайската армия изпраща на мироопазващи мисии войници и офицери общо над 17 хил. човекопъти, сред петте страни постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай е страната, която изпраща най-голям брой участници в мироопазващи операции, общо участва в 19 мироопазващи мисии на ООН, в момента още има почти 2000 офицери и войници, които изпълняват мироопазващи задачи в 9 целеви региона, определени от ООН. 

Китайските мироопазващи части с висок професионален дух и отговорност изпълняват възложените им задачи, построени и ремонтирани са над 8700 км. пътища и 270 моста, обезвредени са над 8900 мини и различни видове невзривени експлозиви, пренесени са материални ресурси в размер на над 600 хил. т., общата дължина на извършените превози е над 9.3 млн. км., оказана е медицинска помощ 79 хил. пъти, като по този начин успешно са изпълнени всички видове мироопазващи задачи възложени от ООН.  

Китайската армия активно участва в международни спасителни операции, като последователно изпрати свои специализирани сили за извършване на хуманитарни спасителни операции и съдейства на органите на китайското правителство за доставянето на материална помощ на пострадалите страни при настъпилите стихийни бедствия – цунами в Индийския океан, земетресение в Пакистан, тропическа буря в Мианмар, земетресение в Хаити, наводнение в Пакистан и др. От 2002 г. до сега китайската армия вече 28 пъти изпълнява международни хуманитарни спешни спасителни операции и предоставя на 22 засегнати страни материална помощ от над 95 млн. евро.

По решение на Съвета за сигурност на ООН, през декември 2008 г. китайското правителство започна да изпраща военни кораби в Аденския залив и в Сомалийските териториални води за охрана на корабоплаването с основна мисия да защитават китайските кораби, преминаващи през Аденския залив и Сомалийските териториални води, да осигурят безопасността на хората, също и безопасността на корабите, превозващи хуманитарни помощи, изпратени по линия на Световната програма на ООН по прехраната и други международни организации, както и да осигуряват с всички възможни средства защита и сигурност за преминаване на чуждестранните плавателни съдове през дадения регион. До юни 2011 г. китайският военноморски флот вече е изпратил 8 мисии и общо 20 кораба, 18 въртолета, над 6700 офицери и войници от флота за изпълнение на охранителните мисии, като последователно предоставят защита за сигурността на над 3900 китайски и чуждестранни плавателни съдове, в това число спасяват от нападенията на пирати общо 40 кораба. 

 

      -Как се развива международно сътрудничество с армиите на други страни в света?.

Китайската армия всестранно развива международните си връзки, задълбочава реалния обмен и сътрудничество с армиите на останалите страни в света и старателно работи за изграждането на обстановка на военна сигурност, основана на взаимно доверие и взаимна полза. През последните две години китайски военни делегации на високо ниво посетиха над 40 страни в света, а в Китай бяха на посещение делегации, водени от министри на отбраната или началници на генерални щабове от над 60 страни. 

С цел стимулиране на международното военно сътрудничество и изучаване на полезния опит на армиите на другите страни, китайската армия през последните години постепенно започна извършването на съвместни демонстрационни учения и съвместни военни тренировки заедно с военни части от някои други страни. До декември 2010 г. китайската армия е осъществила 44 съвместни демонстрационни учения и тренировки с чуждестранни военни части.

През последните няколко години непрекъснато се задълбочава стратегическото доверие и прагматичното сътрудничество между китайската и руската армия, китайската и американската армия поддържат ефективен диалог и комуникация, връзките между Китай и ЕС във военната сфера продължават да се разширяват. Китайската армия желае да заздрави традиционно приятелските си връзки с армиите на страните от Централна и Източна Европа, да засили практическия обмен с армиите на западноевропейските страни и да открие форми за развитие на военните връзки с НАТО и ЕС.

      -Какво място заемат китайско-българските военни отношения в двустранните връзки?

Китайско-българските военни отношения са важна част от двустранните връзки. Следвайки доброто развитие на китайско-българските отношения, контактите между двете армии стават все по-близки, традиционно приятелските отношения непрекъснато укрепват. Китайската армия придава особена важност на развитието на приятелските си отношения с българската армия и желае чрез съвместните усилия на двете страни да стимулира контактите и обмена между двете армии и да даде тласък на двустранното практическо сътрудничество. Партньорството между китайската и българската армия има широки перспективи и голям потенциал.

 

Интервюто взе Иванка Хлебарова

 

Suggest To A Friend
  Print