Contact Us  
 начало > консулска служба
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КИТАЙСКИ ВИЗИ
2018-09-26
 

Визата е официално одобрен документ, издаден от упълномощени органи на правителството, в съответствие със законите на страната, за чуждестранни граждани, кандидатстващи за влизане,  напускане или транзит през страната.

В съответствие с международното право и практика, всяка суверенна държава има право да вземе своите собствени решения за това дали да се даде възможност на чуждестранни граждани да влязат или да напуснат нейните граници. Има право да разреши или да откаже издаване на виза, или да отмени издадена виза, съгласно собствените си закони.

Въз основа на китайските закони и подзаконови актове, китайските консулски служители могат да вземат решение относно вида на визата, брой влизания, период на валидност и продължителността на престоя, както и да откажат заявление за виза или да отнемат издадена виза.

1. Необходимост от  китайска виза, ако чужденец планира да посети Китай

Всички чуждестранни граждани трябва да са кандидатствали и да са получили подходящи визи преди да влязат в Китай, освен ако не са освободени от виза съгласно определени споразумения и разпоредби.

Препоръчваме Ви, преди пътуване, да се уверите, че визата ви е валидна. Ако визата ви е изтекла или  е с недостатъчен брой влизания, трябва да кандидатствате за нова виза.

2. Видове китайски визи

Китайските визи могат да бъдат дипломатически визи, визи със специален статут, визи за обществени услуги или обикновени визи. Обикновените визи могат да бъдат допълнително класифицирани в следните категории:

(1) С виза: Издава се на чуждестранни служители на международни транспортни дружества, включително авиокомпании, железопътен и морски превоз или на шофьори на моторни превозни средства, участващи в трансгранични транспортни дейности или на придружаващи членове на семейства на гореспоменатите служители.

(2)  D виза: Издава се на лица, възнамеряващи да живеят в Китай за постоянно.

(3)  F виза: Издава се на лица, които възнамеряват да посетят Китай с цел обмяна на опит, визита, специализация, конференции и др. дейности.

(4)  G виза: Лица, преминаващи транзитно през територията на Китай.

(5) J1 виза: Издава се на пребиваващи чуждестранни журналисти, работещи за чуждестранни медии, имащи представителство на териториятя на Китай, когато предвиденият престой надвишава 180 дни.

(6) J2 виза: Издава се на чуждестранни журналисти, които възнамеряват да посетят Китай с цел краткотрайно отразяване на събития, като предвиденият престой не надвишава 180 дни.

(7) L виза: Лица, посещаващи Китай с цел туризъм.

(8) М виза: Издава се на лица, които възнамеряват да посетят Китай във връзка с комерсиални и търговски дейности.

(9) Q1 виза: Лица, чиято цел е семейно събиране или приемна грижа. Тези лица са членове на семейството (съпруг/а, родители, деца, съпруг/а на децата, братя и сестри, родители по бащина линия, родители по майчина линия, внук/чка, съпруг/а на внук/чка) на китайски гражданин, който постоянно пребивава в Китай, както и членове на семейството (съпруг/а, родители, деца, съпруг/а на децата, братя и сестри, родители по бащина линия, родители по майчина линия, внук/чка, съпруг/а на внук/чка) на чуждестраен гражданин, който има право на продължително или постоянно пребиваване в Китай.

"Членовете на семейството" се отнася за съпрузи, родители, синове, дъщери, съпрузи на синове или дъщери, братя, сестри, баби и дядовци, внуци, внучки и родители-в-закон.

(10) Q2 виза: Лица на краткосрочно посещение в Китай (под 180 дни), които са роднини на живеещи в Китай китайски гражданин или са роднини на чуждестранен гражданин, който има право продължително и постоянно пребиваване в Китай.

(11) R виза: Издава се на изключителни таланти или лица, чиито умения са спешно необходими в Китай.

(12) S1 виза: Лица на дългосрочно посещение (над 180 дни), които са членове на семейство (съпруг/а, родители, деца под 18 години) на чуждестранен гражданин, който пребивава дългосрочно в Китай поради работа или обучение, както и поради други лични причини.

(13) S2 виза: Лица на краткосрочно посещение (под 180 дни), които са членове на семейство (съпруг/а, родители, деца под 18 години) на чуждестранен гражданин, който пребивава дългосрочно в Китай поради работа или обучение, както и поради други лични причини.

"Членовете на семейството" се отнася за съпрузи, родители, синове, дъщери, съпрузи на синове или дъщери, братя, сестри, баби и дядовци, внуци, внучки и родители-в-закон.

(14) X1 виза: Издава се на лица, които възнамеряват да учат в Китай за период по-дълъг от 180 дни.

(15) X2 виза: Издава се на лица, които възнамеряват да учат в Китай за период не по-дълъг от 180 дни.

(16) Z виза: Издава се на лица, които възнамерявят дa ряботят в Китай.

 

3. Период на валидност, брой на вписванията и продължителност на всеки престой на китайски визи

(1) Срокът на валидност на визата ("Enter Before") се отнася до продължителността на самата виза. Визата е валидна от датата на издаване на визата до датата на изтичане на валидността й (към Пекинско време). Ако визата има неизползвани влизания, притежателят може да я използва преди датата на изтичане (включително).

(2) Терминът "влизания" означава колко пъти притежателят на визата е допуснат да влезе на китайската граница в рамките на срока на валидност на визата. Визата става невалидна, ако всички влизания бъдат изчерпани или ако визата е изтекла, въпреки че има неизползвани влизания.

В този случай ще трябва да подадете нова молба за виза, ако искате да посетите Китай. Притежателите на невалидна виза ще получат отказ на границата за влизане  в Китай.

(3) "Продължителност на всеки престой" се отнася до максималния брой дни на престой в Китай, които титулярът има след всяко влизане, а именно максималният брой дни, през които притежателят на виза може да остане в Китай от деня на влизане.

Чуждите граждани, които превишат престоя си от разрешения, без да кандидатстват за удължаване на визата, ще се считат за нарушители на Закона на Китайската народна република относно контрола върху влизане и излизане на чужденци и Правилника за прилагане на Закона на КНР за влизане и излизане на чужденци и в резултат на това ще бъдат предмет на наказателнии санкции, глоби или други санкции. Умоляват се притежателите на виза, ако  предвиждат просрочие на престоя си, да кандидатстват за удължаване при местните органи за обществена сигурност над окръжно ниво (подробни изисквания са налице на уебсайта на местните органи за обществена сигурност). Одобрение на заявлението за удължаване на престоя не може да бъде гарантирано. Китайските посолства и консулства в чужди държави не приемат заявления за удължаване  на виза.

 

Титуляри на виза D, J1, Q1, S1, X1 и Z трябва да се регистрира при местните органи за обществена сигурност (относно  жителство) в рамките на 30 дни от влизането си. Постоянните членове на дипломатически и консулски представителства трябва да попълнят документи по жилищно настаняване в Министерството на външните работи или в местните отдели към  Министерството на външните работи в рамките на 30 дни от влизането им.

 

4. Освобождаване от визи

Чуждестранни граждани, които посещават Китай, са освободени от визи, ако за тях е приложима една от следните ситуации.

(1) Директен транзит

Чуждите граждани, които преминават през Китай са освободени от визи, стига да имат резервирано място на международен полет, техният престой в града на транзита да не превишава 24 часа  и   ако не напускат зоната на летището по време на транзитния престой.

От 1 януари 2013 г. гражданите на следните държави, притежаващи валиден документ за пътуване, транзитен самолетен билет с резервирано място и дата на напускане в рамките на 72 часа, преминаващи през Пекин (летище Beijing Capital International) или Шанхай (международно летище Shanghai Pudong и международно летище Hongqiao) до трета държава, могат да бъдат освободени от транзитна виза, при условие че техният престой в административните райони в Пекин или Шанхай не надхвърля 72 часа: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Русия, Великобритания, Ирландия, Кипър, България, Румъния, Украйна, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Македония, Албания, САЩ, Канада, Бразилия, Мексико, Аржентина, Чили, Австралия, Нова Зеландия, Република Корея, Япония, Сингапур, Бруней, Обединените арабски емирства и Катар.

От 1-ви август 2013 г. гражданите на следните държави, притежаващи валиден документ за пътуване, транзитен самолетен билет с резервирано място и дата на напускане в рамките на 72 часа, преминаващи през международно летище Guangzhou Baiyun в трета страна, при условие че престоя им в административния район на Гуандун не надвишава 72 часа: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, България, Румъния, Украйна, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, Албания, САЩ, Словения, Словения, Канада, Бразилия, Мексико, Аржентина, Чили, Австралия, Нова Зеландия, Република Корея, Япония, Сингапур, Бруней, Обединените арабски емирства и Катар.

От 1 септември 2013 г. гражданите на следните държави, притежаващи валиден документ за пътуване, транзитен самолетен билет с резервирано място и дата на напускане в рамките на 72 часа, преминаващи през Chengdu Shuangliu в трета държава могат да бъдат освободени от транзитна виза, при условие че техният престой в административния район на Чънду не надвишава 72 часа: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Русия, Великобритания, Ирландия, Кипър, България, Румъния, Украйна, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, Албания, САЩ, Канада , Бразилия, Мексико, Аржентина, Чили, Австралия, Нова Зеландия, Република Корея, Япония, Сингапур, Бруней, Обединените арабски емирства и Катар.

(2) Пътуващи до делтата на Перлената река или остров Хайнан

1) Чуждестранни граждани, притежаващи обикновени паспорти на страна в дипломатически отношения с Китай, са освободени от виза, ако вече са в Хонконг или Макао и желаят да влязат в региона на Делтата на Перлената река (включително Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing и Huizhou) като член на туристическа група, организирана от туристическа агенция и официално регистрирана в Хонг Конг и Макао, както и ако техният престой не надвишава 6 дни.

2) Чуждестранни граждани на следните страни, притежаващи обикновени паспорти, са освободени от виза, ако пътуват до провинция Хайнан в туристическа група (повече от пет души включително), организирана от международна туристическа агенция, регистрирана в провинция Хайнан и одобрена от Китайската национална администрация по туризъм, както и ако техният престой не надвишава 15 дни: САЩ, Малайзия, Тайланд, Република Корея, Филипините, Индонезия, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Италия, Русия, Швейцария, Австралия, Нова Зеландия, Финландия, Дания, Норвегия, Украйна, Казахстан, Япония и Сингапур. Сред изброените страни посетителите от Република Корея, Германия или Русия могат да останат в продължение на 21 дни, ако тяхната група включва повече от две лица включително.

(3) Граждани на Сингапур, Бруней и Япония

Гражданите на Сингапур, Бруней и Япония са освободени от виза при влизане на границата през пристанище, отворено за чужденци, ако посещението им в Китай е с цел туризъм,  бизнес, среща с роднини и приятели или транзит и ако техният престой не трябва да надвишава 15 дни. Виза обаче ще се изисква, ако е приложима една от следните ситуации:

а. паспортът е обикновен и продължителността на престоя е над 15 дни, а целта на посещението е туризъм, бизнес или среща с роднини и приятели в Китай;

б. паспортът е обикновен и целта на посещението е проучване, работа, официално посещение или журналистическа дейност в Китай;

в. посетителят притежава японски дипломатически паспорт или паспорт за обществена услуга.

 

(4) Притежатели на валидни карти за бизнес пътувания на АТИС (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество)

Карта за бизнес пътувания на АТИС е еквивалентна на тригодишна виза с многократно влизане. Притежателят на такава карта, заедно със съответстващ паспорт, има право да извършва многократно влизане в Китай по време на срока на валидност на картата, като максималната продължителност на всеки престой не надвишава два месеца.

(5) Притежатели на валидно удостоверение за постоянно пребиваване, издадено на чужди граждани от Китайската народна република

(6) Притежатели на валидно разрешение за пребиваване, издадено на чуждестранни граждани от китайските органи за обществена сигурност

Чуждестранните граждани, които идват в Китай да учат или да работят, както и чуждестранни журналисти, трябва да се регистрират при органите за обществена сигурност за разрешение за пребиваване след пристигането си в Китай. В рамките на срока на валидност на разрешението за пребиваване, чуждестранните граждани могат да пребивават или да влизат многократно в Китай  без да се налага да получават друга виза.

(7) Двустранни споразумения

Гражданите на някои страни, които имат двустранни споразумения, подписани или договорени с Китай, са освободени от виза, ако отговарят на определени изисквания. За допълнителна информация, моля, проверете списъка със споразумения за освобождаване от визи, подписани между Китай и чужди държави.

Suggest To A Friend
  Print